Estatuts

IMG_1662

ESTATUTS

DEEP Catalunya

Capítol I. La denominació i els fins

Article 1

Amb la denominació Associació DEEP Catalunya, per a la defensa de l’escalada i el seu patrimoni es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Montserrat a l'ocàs 1

Article 2

Els fins de l’associació són:

La defensa i la protecció integral de l’activitat de l’escalada en totes les seves modalitats com a manifestació social, cultural, esportiva i històrica present i arrelada a Catalunya i la defensa del seu patrimoni a través de la conservació, el manteniment i la promoció de les vies d’escalada existents arreu de tot el territori català en els àmbits naturals on es desenvolupa aquesta activitat, així mateix es constitueix com a finalitat la preservació del dret dels escaladors a obrir noves rutes d’ascens com a legat per a la comunitat d’escaladors i del seu dret a poder gaudir-ne en escalar-les.

DSC_0057

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

2.1- Difondre informació i documentació sobre els beneficis en la pràctica de l’escalada, el seu encaix en els espais naturals i la necessitat de preservar i conservar les vies d’escalada.

2.2- Difondre informació i documentació sobre l’arrelament tradicional i històric de l’escalada a Catalunya i a la resta del món i la seva correlació amb la protecció del medi ambient.

2.3- Sol·licitar a les corresponents administracions competents en matèria de regulació i protecció dels espais públics naturals i òrgans existents a tal efecte , la participació, intervenció i l’assessorament de l’associació DEEP Catalunya, per defensar i protegir l’escalada  i l’existència de les vies d’escalada en els àmbits naturals de Catalunya, davant de possibles regulacions i restriccions de l’escalada que es planifiquin i pretenguin implementar o en els espais on ja han estat implementades.

2.4- Participar activament en la resolució de possibles conflictes que puguin esdevenir en determinats àmbits naturals on la pràctica de l’escalada pugui afectar objectivament i de forma  greu o posi en risc la preservació de determinades especies animals.

Pedraforca8

2.5- Recomanar criteris i aportar informació sobre tècniques i metodologia per conservar i mantenir les vies d’escalada ja existents, ja què aquestes constitueixen el patrimoni de l’escalada.

2.6- Redactar escrits i elaborar estudis per difondre  i aconseguir el recolzament comunitari en situacions en les quals es provoquen perjudicis i greuges per a la pràctica de l’escalada o la conservació de les vies d’escalada.

2.7- Sol·licitar a les corresponents administracions competents en matèria de regulació i protecció dels espais públics naturals i òrgans existents a tal efecte l’ús de les vies de comunicació ja existents per accedir a les zones on es practica de forma tradicional l’escalada.

2.8- Promoure i fomentar la conscienciació en mantenir netes les zones d’escalada, així com tots els peus de via i recomanar i organitzar actuacions en aquells llocs on es constati la necessitat de realitzar neteges.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

20160305_141810

Article 3

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 4 1

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

—————————————————————————————————————————————-

 1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.
 Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

P1020051

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

 IMG_4476

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Barcelona, 1 d’abril  de 2014 7

Montserrat Parets N-1 recomp jans 25-11-2010